• Voor 14:00 besteld, morgen in huis
 • Meer dan 30 jaar ervaring
 • Levering vanuit eigen magazijn
 • Bel een medewerker: +31 (0)486 415 330

Hartelijk welkom

 • Winkelwagen

  U hebt niets in uw winkelwagen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met MDI Motorcycle Equipment

Artikel 1. Algemeen

 1. In deze voorwaarden wordt MDI Motorcycle Equipment hierna verder genoemd ‘MDI’
 2. MDI wijst de toepasselijkheid van eventuele inkoop¬- of andere voorwaarden van haar opdrachtgevers uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van MDI zijn vrijblijvend. Indien er geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. MDI kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen, verzend- en administratiekosten. Het één en ander tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Termijnen, risico-overgang, wijziging overeenkomst

 1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
 2. MDI zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. Levering geschiedt af bedrijf van MDI tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is MDI gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan.
 4. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is MDI gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen MDI bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van MDI op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan MDI een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 4. Prijswijziging

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en /of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag wijzigen. MDI zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 2. Indien MDI met de opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is MDI niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij MDI
  - alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen uit te voeren;
  - indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op MDI rustende verplichting ingevolge de wet;
  - indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en/of drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. MDI is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van MDI kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is MDI bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van MDI kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MDI op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien MDI de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is dient deze tot vergoeding van de schade welke MDI als gevolg hiervan leidt, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan, over te gaan.
 5. lg hiervan leidt, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan, over te gaan. 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het MDI vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van MDI op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 7. Indien opdrachtgever een order plaatst voor specifieke zaken waaronder, doch niet uitsluitend, op maat gemaakte zaken, zaken in een door opdrachtgever verzochte kleur dan wel onderdelen die niet speciaal door MDI besteld dienen te worden, kunnen door opdrachtgever niet worden geannuleerd zonder daarvoor aan MDI een volledige vergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 6. Overmacht

 1. MDI is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende al dan niet voorzienbare oorzaken waarop MDI geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MDI niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MDI of van derden daaronder begrepen. MDI heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat MDI zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Voor zover MDI ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MDI gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7. Betaling en incassokosten

 1. Orders via de website dienen direct bij bestelling te worden betaald. Betalingen geschieden dan via het online betaalsysteem (Ideal/ PayPal/ Credit Card). Ook bij leveringen af bedrijf dient betaling vooraf plaats te vinden. Eerst na ontvangst van betaling wordt er door MDI uitvoering gegeven aan de order.
 2. Orders die telefonisch bij MDI worden geplaatst dienen contant te worden voldaan bij levering af bedrijf
 3. Orders ten aanzien van specifieke zaken, waaronder speciaal op maat of kleur bestelde zaken, dienen, ook indien deze telefonisch bij MDI worden geplaatst vooraf te worden voldaan tenzij anders overeengekomen. Of dat de order specifieke zaken betreffen wordt bij uitsluiting van ieder ander, beoordeeld door MDI.
 4. Indien MDI, anders dan in de gevallen als genoemd in de voorgaande leden van dit artikel, haar leveringen factureert dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 5. Indien de opdrachtgever met een tijdige betaling in gebreke blijft is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vanaf de dag dat de betaling door MDI ontvangen had moeten zijn tot aan het moment van volledige voldoening.
 6. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan MDI verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten evenmin de betalingsverplichting niet op.
 7. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in, maar ook buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederland gebruikelijk is volgens het Rapport Voorwerk II. Indien MDI echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst MDI geleverde blijft eigendom van MDI totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met MDI gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door MDI geleverde mag derhalve niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen opzichtens MDI heeft voldaan. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van MDI veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om MDI daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 4. Opdrachtgever verplicht zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan MDI ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van schadepenningen is MDI gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens MDI bij voorbaat toe om medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dit kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn.
 5. Voor het geval MDI zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan MDI en door MDI aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van MDI zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 9. Garantie

 1. MDI garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan in Nederland op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. Deze garantie is enkel van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Dit laatste is voor rekening en risico van opdrachtgever.
 2. De in voornoemd lid genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door MDI verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd dan geldt de garantietermijn van de betreffende producent, tenzij door MDI anders wordt vermeldt. Dit kan langer of korter zijn dan de door MDI verstrekte garantie van 12 maanden.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek aan geleverde zaken is ontstaan door opdrachtgever of derden als gevolg van of voortvloeit uit:
  - onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;
  - onjuiste opslag of onderhoud;
  - aangebrachte wijzigingen dan wel onjuiste aansluitingen en ver- of bewerkingen op een andere dan de voorgeschreven wijze (onder andere maar niet uitsluitend met betrekking tot stickers/ plakmaterialen).
  MDI accepteert in voornoemde gevallen geen enkele aansprakelijkheid.
 4. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar MDI geen invloed op kan uitoefenen waardoor aan MDI een beroep op overmacht toekomt.
 5. Op elektronische onderdelen verleend MDI géén garanties. Het gaat hier onder andere, doch niet uitsluitend, om geleverde relais en weerstanden.

Artikel 10. Reclame

 1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde onmiddellijk op het moment dat de zaken door MDI ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd te (doen) onderzoeken. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan MDI te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 8 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan MDI te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat MDI in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient MDI in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken
 2. Indien er door opdrachtgever tijdig is gereclameerd én vaststaat dat een zaak gebrekkig is zal MDI de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na retourontvangst dan wel, indien retournering onmogelijk is, na schriftelijke kennisneming van het gebrek, ter keuze van MDI vervangen of zorgdragen voor herstel van het gebrek dan wel een vervangende vergoeding aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging/ vervangende vergoeding is de opdrachtgever gehouden om de gebrekkige zaak aan MDI te retourneren, tenzij anders met MDI overeengekomen. Indien MDI niet eerst zelf in de gelegenheid wordt gesteld alsnog op correcte wijze te presteren accepteert MDI geen enkele aansprakelijkheid voor vergoeding van door opdrachtgever gemaakte kosten.
 3. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit de overige betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in geval van tijdige reclamatie gehouden tot afname en betaling van bij MDI bestelde zaken en eventueel andere aan MDI verstrekte opdrachten.
 4. Indien opdrachtgever niet tijdig reclameert, dan komt aan opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is komen de daardoor voor MDI ontstane kosten (zoals bijvoorbeeld onderzoekskosten) integraal voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Gebeurtenissen die aanleiding geven tot aansprakelijkheid dienen aan MDI te worden gemeld terstond nadat zij zich voordoen of ter kennis zijn gekomen of redelijkerwijs hadden kunnen komen van de benadeelde partij. Garantieaanspraken verjaren alsdan na 12 maanden.
 2. MDI is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Niet op schrift gestelde mededelingen en uitspraken kunnen nimmer tot aansprakelijkheid leiden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en expliciete forumkeuze

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MDI partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. In geschillen waarbij aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering is gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft, is de rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht tot een andere bevoegde rechter leiden.
 3. Niettemin heeft MDI het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 17159355